Renholdsoperatør

Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 19. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd.

Gjelder fra: 01.08.2008

Formål

Renholdsoperatører skal bidra til vedlikehold av overflater i ulike typer bygg, anlegg og transportmidler. Faget er et forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsfag. Renholdsoperatørfaget skal søke å sikre et godt innemiljø, materielle verdier og hygiene. Faget skal bidra til kunnskap om bruk av kjemikalier, metoder og materialer og miljøvennlige produkter og metoder.

Opplæringen skal gi kompetanse på regelmessig og periodisk renhold og spesialrenhold i ulike typer bygg og transportmidler. Videre skal opplæringen vektlegge rengjøring og vedlikehold av vegger, himlinger, gulv og inventar. Opplæringen skal legge vekt på kravene til estetikk, økonomi, hygiene og innemiljø. Den skal også bidra til å fremme kreativitet, gode arbeidsvaner og evne til kommunikasjon med kunder, kollegaer og andre samarbeidspartnere.

Opplæringen skal bidra til etisk bevisstgjøring, flerkulturell forståelse, likeverd og respekt. Den skal legge vekt på å utvikle faglig fellesskap og bransjeforståelse. Opplæringen skal også ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er renholdsoperatør.

Struktur

Renholdsoperatørfaget består av tre hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.
Oversikt over hovedområdene:

Årstrinn Hovedområder    
Vg3 / opplæring i bedrift Planlegging Renhold Bransjelære

 

Hovedområder

Planlegging

Hovedområdet handler om bruk av ulike systemer for planlegging og bruk av godkjente standarder for å ivareta innemiljøet. Det omfatter også bruk av tegninger og arbeidsbeskrivelser. Utvikling av renholdsplaner og vurdering av kostnadseffektive og ergonomiske metoder står sentralt. Risikovurdering og bruk av verneutstyr inngår.

Renhold

Hovedområdet handler om ulike typer overflatebehandlinger i bygg og anlegg, installasjoner og transportmidler. Regelmessig periodisk renhold og spesialrenhold av behandlede og ubehandlede overflater inngår også. Valg og bruk av utstyr, kjemikalier og metoder står sentralt. Videre inngår estetikk og vurdering av egenskaper, tilstand og bruksområder for overflater og renholdsobjekter, i tillegg til helse, miljø og sikkerhet. Bruk av digitale verktøy for planlegging, informasjon og dokumentasjon inngår også.

Bransjelære

Hovedområdet handler om fagets historie og plass i samfunnet. Det omfatter også arbeidsrutiner, kvalitetssikring og etikk.

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I renholdsoperatørfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i renholdsoperatørfaget innebærer å kommunisere med kunder, kollegaer og andre samarbeidspartnere. Det innebærer også å kunne dokumentere arbeidsprosessene fram til det ferdige produktet. I tillegg vil det si å kunne diskutere og vurdere faglige løsninger og arbeidsprosesser.

Å kunne lese i renholdsoperatørfaget innebærer å finne fram i relevant faglitteratur, regelverk og standarder. Det innebærer også å forstå innholdet i og bruke spesifikasjoner, tegninger, produktbeskrivelser og arbeidsbeskrivelser.

Å kunne regne i renholdsoperatørfaget innebærer å beregne tid, areal, mengder og overflater i bygg, anlegg, installasjoner og transportmidler.

Å kunne bruke digitale verktøy i renholdsoperatørfaget innebærer å bruke digitale verktøy i planlegging, produksjon, dokumentasjon og kommunikasjon. Anvendelse av slike verktøy omfatter bruk av digitale måleverktøy, beregninger, tegning, bildebehandling og føring av sjekklister knyttet til kvalitetssikring.

Kompetansemål etter Vg3

Planlegging

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

 • planlegge og kalkulere arbeid etter tegninger og beskrivelser
 • bruke digitale verktøy til planlegging og beregning
 • vurdere renholdsbehov, utarbeide renholdsplaner og rapportere om dette
 • vurdere renholdsmetoder for ulike typer overflatematerialer på himling, vegger, gulv og inventar
 • velge kostnadseffektive metoder
 • velge renholdsutstyr ut fra ergonomiske prinsipper
 • foreta risikovurdering og bruke egnet verneutstyr

 

Renhold

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

 • utføre ulike typer overflatebehandling for å sikre et godt innemiljø
 • bruke egnet arbeidsutstyr, metoder og maskiner
 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper
 • bruke digitale verktøy i arbeid med informasjon og dokumentasjon
 • utføre renhold og vedlikehold i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser
 • vurdere kvalitet og estetikk i arbeidet
 • utføre renhold av myke, halvharde og harde overflater
 • begrunne valg av kjemikalier, utstyr og metoder
 • identifisere ulike typer smuss, utføre egnet renhold og vurdere resultatet
 • bruke maskinelt renholdsutstyr
 • utføre spesialrenhold for forebygging av smitte
 • rengjøre datamaskiner, audiovisuelt utstyr og telefoner
 • bruke måleinstrumenter som ledd i å sikre et godt inneklima
 • utføre renhold etter ulike typer skadesanering
 • utføre regelmessig og periodisk renhold
 • fjerne tagging og graffiti og gjøre rede for ulike typer fasaderenhold
 • kildesortere og håndtere helsefarlige kjemikalier og spesialavfall etter gjeldende regelverk
 • utføre arbeid i henhold til gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • utføre profesjonell kundebehandling og service

 

Bransjelære

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

 • gjøre rede for fagets historie og plass i samfunnet
 • gjøre rede for innholdet i relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk som gjelder kundens rettigheter og plikter,
  herunder regler om klageadgang
 • følge etiske retningslinjer for faget og bransjen
 • gjøre rede for gjeldende regelverk om helse, miljø og sikkerhet og om kvalitetssikringsrutiner
 • drøfte betydningen av samhandling på arbeidsplassen

 

Vurdering

Vg3 renholdsoperatørfaget

Bestemmelser for sluttvurdering:

Hovedområder

 • Planlegging
 • Renhold
 • Bransjelære

Ordning

 • Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på tre virkedager.
 • Alle kandidater som ikke har fulgt normalt opplæringsløp, må ha bestått eksamen på Vg3-nivå i lærefaget. Eksamen
  utarbeides sentralt og sensureres lokalt.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

Vigo

Privatistweb